Previous Page  3 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 42 Next Page
Page Background

(3)

INNLEDNING

Dette ELA-heftet "Grunnleggende sikkerhetsrutiner" omhandler de fleste risikoer

og situasjoner som kan oppstå under arbeid med heiser. Det gir retningslinjer

og eksempler på hvordan man kan beskytte seg mot risikoene og hjelpe til med

å starte sikkerhetsreisen. Heftet må imidlertid ikke betraktes som et uttømmende

sett med regler som dekker alle tenkelige sider ved vårt arbeid. Det er fortsatt det

berørte firmaets ansvar å foreta en egen risikovurdering og iverksette de rette

forebyggende tiltakene.

Din virksomhet som leverandør eller underleverandør og ditt liv som arbeider

avhenger av at alle sikkerhetsrutiner blir fulgt. Sørg for at de alltid blir respektert.

Til slutt, hvis det foreligger tvil og noen føler at situasjonen ikke er under kontroll:

STANS arbeidet umiddelbart og be om hjelp.

Redigeringsteamet

Ansvarsfraskrivelse: Gjeldende ELA-hefte "Grunnleggende sikkerhetsrutiner" er ment som et verktøy blant flere til

å kontrollere sikkerhetsrisikoer. Det er bare ment som generell informasjon og skal ikke oppfattes som juridiske råd.

Det er ikke ment som en erstatning for hvert enkelt firmas egne vurderinger og beslutningstaking. ELA frasier seg alt

ansvar for tiltak som blir eller ikke blir iverksatt på bakgrunn av dette heftet.

© 2015 European Lift Association (ELA) aisbl Belgium – Med enerett.

Den norske språkversjonen er utviklet av Heisleverandørenes Landsforening – HLF

Heisleverandørenes

Landsforening – HLF

www.heisleverandorene.no

Heisleverandørenes Landsforening - HLF er en bransjeorganisasjon for installatører av heis, løfteplattformer, rulletrapper,

rullende fortau og andre typer løfteinnretninger i byggverk. Medlemsbedriftene utfører også service og vedlikehold av

tilsvarende produkter. HLFs medlemsbedrifter utfører en stor del av den norske aktiviteten innenfor disse områder.

HLF er gjennom landsforeningen Nelfo tilknyttet NHO.